Zákon  č.  286/2018 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
OCHRANNÉ ZNÁMKY. ZNÁMKOVÉ PRÁVO.;LICENCE. LICENČNÍ SMLOUVA. LICENČNÍ PRÁVA.;MEZINÁRODNÍ DOHODY K OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH PRÁV.;
Schváleno (Vydáno): 15.11.2018 Účinnost od: 28.12.2018
Uveřejněno v č. 143/2018 Sbírky zákonů na straně 4951

Pozn.: Ustanovení části druhé nabývají účinnosti 28.12.2018. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2019.