Vyhláška  č.  28/2019 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Lidské tkáně a orgány jako předmět právních vztahů.;Státní kontrola.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 30.01.2019 Účinnost od: 22.02.2019
Uveřejněno v č. 12/2019 Sbírky zákonů na straně 274