Nález  č.  30/2019 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/ /2016 Sb.
Oblasti úpravy:
OCHRANA PŘED HLUKEM A VIBRACEMI V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ.;BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.;
Schváleno (Vydáno): 18.12.2018 Účinnost od: 07.02.2019
Uveřejněno v č. 12/2019 Sbírky zákonů na straně 277