Zákon  č.  31/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
VÝKON ROZHODNUTÍ. EXEKUCE. EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Pohledávky právnických a fyzických osob a peněžních ústavů.;Majetkový konkurs (úpadek).Vyrovnání.Insolvenční řízení.Insolvence.Bankrot.;Exekutor.;
Schváleno (Vydáno): 22.01.2019 Účinnost od: 07.02.2019
Uveřejněno v č. 13/2019 Sbírky zákonů na straně 298

Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodů 25 a 34 nabývají účinnosti 1.6.2022. Ustanovení části třetí nabývají účinnosti 1.11.2019. Ustanovení části páté nabývají účinnosti 7.2.2019. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.6.2019.