Vyhláška  č.  106/2019 Sb.
Ministerstva financí
, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona
Oblasti úpravy:
Výkaznictví. Sociálně ekonomické informace.;Statistika.;Clo a jeho ukládání.;Celní řízení.;
Schváleno (Vydáno): 10.04.2019 Účinnost od: 01.05.2019
Uveřejněno v č. 46/2019 Sbírky zákonů na straně 874

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 84 a 85 nabývají účinnosti dnem, kdy pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska přestanou být použitelné Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, nevstoupí-li současně v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii.