Vyhláška  č.  180/2019 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění vyhlášky č. 252/2018 Sb.
Oblasti úpravy:
Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;Lékárny. Léčiva, zdravotnické potřeby, prostředky zdravotnické techniky.;Operativní evidence.;Obaly.;Odpovědnost za vady v obchodním právu. Jakost. Reklamace..;
Schváleno (Vydáno): 11.07.2019 Účinnost od: 18.08.2019
Uveřejněno v č. 78/2019 Sbírky zákonů na straně 1690

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26 nabývají účinnosti uplynutím 6 měsíců ode dne zveřejnění oznámení Komise v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 82 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES.