Vyhláška  č.  188/2019 Sb.
Ministerstva financí
, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
MAJETKOVÁ PRÁVA OBECNĚ.;Nemovitosti. Domovní majetek. Pozemky.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 24.07.2019 Účinnost od: 01.08.2019
Uveřejněno v č. 81/2019 Sbírky zákonů na straně 1730