Vyhláška  č.  200/2019 Sb.
Ministerstva životního prostředí
, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
VYUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNÉ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ.;
Schváleno (Vydáno): 02.08.2019 Účinnost od: 01.09.2019
Uveřejněno v č. 85/2019 Sbírky zákonů na straně 1787