Zákon  č.  203/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ZÁKLADY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI.;TRESTY A OCHRANNÁ OPATŘENÍ.;Trestný čin.;Ukládání a výkon jednotlivých trestů.;Mladiství podle trestního práva. Trestání mladistvých.;Řízení proti mladistvým.;Výkon trestu odnětí svobody.;Probační a mediační služba.;
Schváleno (Vydáno): 25.07.2019 Účinnost od: 01.09.2019
Uveřejněno v č. 86/2019 Sbírky zákonů na straně 1805