Vyhláška  č.  211/2019 Sb.
Ministerstva zemědělství
o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Veterinární péče o jateční zvířata.;
Schváleno (Vydáno): 19.08.2019 Účinnost od: 01.09.2019
Uveřejněno v č. 88/2019 Sbírky zákonů na straně 1858