Vyhláška  č.  216/2019 Sb.
Ministerstva životního prostředí
, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
PÉČE O ČISTOTU OVZDUŠÍ. OCHRANA OZÓNOVÉ VRSTVY.;Exhalace. Emise. Imise.;
Schváleno (Vydáno): 21.08.2019 Účinnost od: 01.09.2019
Uveřejněno v č. 91/2019 Sbírky zákonů na straně 1890

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 2, 4 a 17 nabývají účinnosti 1.9.2019, ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2020.