Nález  č.  223/2019 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení části § 410 odst. 2 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 30. 6. 2017
Oblasti úpravy:
Majetkový konkurs (úpadek).Vyrovnání.Insolvenční řízení.Insolvence.Bankrot.;
Schváleno (Vydáno): 02.07.2019 Účinnost od: 05.09.2019
Uveřejněno v č. 96/2019 Sbírky zákonů na straně 2082