Vyhláška  č.  252/2019 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění vyhlášky č. 337/2017 Sb.
Oblasti úpravy:
ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Zdravotničtí pracovníci.;
Schváleno (Vydáno): 27.09.2019 Účinnost od: 19.10.2019
Uveřejněno v č. 109/2019 Sbírky zákonů na straně 2450