Sdělení  č.  267/2019 Sb.
Ministerstva průmyslu a obchodu
o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO 14065:2013 a dalších norem, které tuto normu mění nebo nahrazují, a prováděním akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení programu EMAS podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1221/2009 a dalších předpisů, které toto nařízení mění nebo nahrazují
Oblasti úpravy:
Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;
Schváleno (Vydáno): 28.08.2019 Účinnost od: 29.10.2019
Uveřejněno v č. 116/2019 Sbírky zákonů na straně 2588