Vyhláška  č.  269/2019 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Léčebná a preventivní péče. Lázně.;Náklady zdravotní péče.;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;
Schváleno (Vydáno): 18.10.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 117/2019 Sbírky zákonů na straně 2731

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 35, 64, 68, 69 a 124 nabývají účinnosti 1.1.2021.