Vyhláška  č.  281/2019 Sb.
Ministerstva vnitra
, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Matrika. Matriční úřad. Rodný,oddací a úmrtní list. Prohlášení partnerství;Jméno. Rodinný stav.;
Schváleno (Vydáno): 21.10.2019 Účinnost od: 21.11.2019
Uveřejněno v č. 120/2019 Sbírky zákonů na straně 2848