Vyhláška  č.  305/2019 Sb.
Ministerstva životního prostředí
, kterou se mění vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Oblasti úpravy:
VYUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNÉ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ.;
Schváleno (Vydáno): 14.11.2019 Účinnost od: 01.12.2019
Uveřejněno v č. 129/2019 Sbírky zákonů na straně 3212