Zákon  č.  312/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;STÁTNÍ SPRÁVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ.;PÉČE O VODNÍ ZDROJE A VODNÍ TOKY.;NAKLÁDÁNÍ S VODAMI OBECNĚ.;Územní plánování, investiční výstavba.;Stavební řízení. Stavební řád.;Správa vodních toků.;Stavební úřady.;Jakost vod. Ochrana vod. Ukazatele přípustného stupně znečištění vod.;
Schváleno (Vydáno): 31.10.2019 Účinnost od: 01.02.2020
Uveřejněno v č. 133/2019 Sbírky zákonů na straně 3253