Zákon  č.  367/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA.;Správa železniční dopravní cesty.;Organizace železnic.;Právní otázky stavby a provozu železnic.;Přeprava osob a zavazadel v železniční dopravě.;
Schváleno (Vydáno): 17.12.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 153/2019 Sbírky zákonů na straně 3722

Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 38, čl. IV, čl. V bodů 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12 a 14 a čl. VI nabývají účinnosti 1.1.2020. Ustanovení čl. VII bodů 10 a 43 nabývají účinnosti 1.10.2020. Ustanovení čl. VII bodu 27 nabývá účinnosti 15.1.2020. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 15.1.2020. (Účinnost čl. VII bodu 27 je stanovena podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. ve znění do 30.12.2019).