Zákon  č.  369/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
OCHRANA ROSTLIN.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Ochrana rostlin herbicidy a ostatními přípravky.;Rostlinolékařská péče.;Rostlinná výroba.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Zásady kontroly.;
Schváleno (Vydáno): 17.12.2019 Účinnost od: 15.01.2020
Uveřejněno v č. 153/2019 Sbírky zákonů na straně 3770

Pozn.: Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. (ve znění do 30.12.2019) nabývá tento zákon účinnosti 15.1.2020. Ustanovení čl. I bodů 33 a 156 nabývají účinnosti 14.12.2020.