Zákon  č.  1/2020 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.;Správa a organizace průmyslu a energetiky.;Pokuty. Blokové pokuty.;Letecká přeprava (osob, zavazadel a nákladů).;Exhalace. Emise. Imise.;
Schváleno (Vydáno): 11.12.2019 Účinnost od: 03.01.2020
Uveřejněno v č. 1/2020 Sbírky zákonů na straně 2

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 1, 2, 5, 9 až 15, 18, 19, 24, 25, 27, 29, 40, 46, 51 až 56, 58, 59, 63, 65 a 66 nabývají účinnosti 3.1.2020. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2021.