Vyhláška  č.  5/2020 Sb.
Ministerstva zemědělství
o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin
Oblasti úpravy:
OCHRANA ROSTLIN.;Rostlinolékařská péče.;
Schváleno (Vydáno): 19.12.2019 Účinnost od: 25.01.2020
Uveřejněno v č. 3/2020 Sbírky zákonů na straně 66

Pozn.: Ustanovení § 4, 5 a příloha č. 2 k této vyhlášce pozbývají platnosti uplynutím dne 13.12.2020.