Vyhláška  č.  7/2020 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)
Oblasti úpravy:
VETERINÁRNÍ PÉČE.;Státní kontrola.;
Schváleno (Vydáno): 19.12.2019 Účinnost od: 25.01.2020
Uveřejněno v č. 3/2020 Sbírky zákonů na straně 89