Vyhláška  č.  20/2020 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech
Oblasti úpravy:
Živočišná výroba.;
Schváleno (Vydáno): 17.01.2020 Účinnost od: 11.02.2020
Uveřejněno v č. 9/2020 Sbírky zákonů na straně 187

Pozn.: Ustanovení bodů 3, 4 a 23 nabývají účinnosti 1.1.2021.