Vyhláška  č.  22/2020 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
VETERINÁRNÍ PÉČE.;Hygienická a protiepidemická péče.;Živočišná výroba.;Orgány státní zemědělské a veterinární správy a jejich pravomoci.;Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.;Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými potřebami.;
Schváleno (Vydáno): 25.11.2019 Účinnost od: 11.02.2020
Uveřejněno v č. 9/2020 Sbírky zákonů na straně 205

Pozn.: Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. (ve znění do 30.12.2019) nabývá tento zákon účinnosti 11.2.2020.