Vyhláška  č.  138/2020 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
Oblasti úpravy:
Semenářství. Semena.;Ovocnářství. Ovoce.;
Schváleno (Vydáno): 26.03.2020 Účinnost od: 01.04.2020
Uveřejněno v č. 49/2020 Sbírky zákonů na straně 1090

Pozn.: Ustanovení bodu 18, pokud jde o § 9 odst. 3, nabývá účinnosti 1.4.2020. Ostatní ustanovení vyhlášky nabývají účinnosti 31.5.2020.