Nález  č.  325/2020 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění nálezu Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 vyhlášeného pod č. 54/2020 Sb.
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;
Schváleno (Vydáno): 16.06.2020 Účinnost od: 22.07.2020
Uveřejněno v č. 131/2020 Sbírky zákonů na straně 3354