Sdělení  č.  28/2020 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Prováděcího ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, z 28. dubna 2015, týkající se spolupráce v oblasti správních deliktů
Oblasti úpravy:
Německo. Spolková republika Německo (SRN). Německá říše.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o policejní spolupráci.;
Schváleno (Vydáno): 15.06.2017 Účinnost od: 19.06.2020
Uveřejněno v č. 16/2020 Sbírky mezinárodních smluv na straně 506