Vyhláška  č.  355/2020 Sb.
České národní banky
o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Oblasti úpravy:
PENĚŽNÍ ORGANIZACE, ÚSTAVY A POJIŠŤOVNY.;LICENCE. LICENČNÍ SMLOUVA. LICENČNÍ PRÁVA.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Osoby právnické.;Účetnictví.;Spořitelní a úvěrní družstva. Záložny.;Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;Podnikání a majetková účast zahraničních osob.;Zánik, přeměny, likvidace společnosti.;
Schváleno (Vydáno): 20.08.2020 Účinnost od: 01.10.2020
Uveřejněno v č. 143/2020 Sbírky zákonů na straně 3642

Pozn.: Ustanovení § 1 odst. 3 a § 13 a 14 pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti přímo použitelných předpisů Evropské unie vydaných podle článku 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU upravujících informace, které mají být poskytnuty orgánu dohledu při žádosti o povolení k činnosti úvěrové instituce a k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na úvěrové instituci.