Vyhláška  č.  362/2020 Sb.
Ministerstva spravedlnosti
, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Výkon trestu odnětí svobody.;Práva a povinnosti odsouzených.;
Schváleno (Vydáno): 27.08.2020 Účinnost od: 01.10.2020
Uveřejněno v č. 147/2020 Sbírky zákonů na straně 3835

Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 4 nabývá účinnosti 1.1.2024.