Zákon  č.  544/2020 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ.;NAKLÁDÁNÍ S VODAMI OBECNĚ.;NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, KE KTERÉMU JE TŘEBA POVOLENÍ.;PÉČE O VODNÍ ZDROJE A VODNÍ TOKY.;VODNÍ TOKY.;Povrchové a podzemní vody.;Odpadní vody. Čištění odpadních vod.;Jakost vod. Ochrana vod. Ukazatele přípustného stupně znečištění vod.;
Schváleno (Vydáno): 01.12.2020 Účinnost od: 01.02.2021
Uveřejněno v č. 224/2020 Sbírky zákonů na straně 6282

Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 21 nabývá účinnosti 23.12.2023. Ustanovení části šesté nabývá účinnosti 1.1.2022.