Nařízení  č.  25/2021 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Obchodní věstník;Pohledávky právnických a fyzických osob a peněžních ústavů.;Úroky a poplatky z prodlení v občanském právu.;Zánik, přeměny, likvidace společnosti.;Právo na odměnu za vykonanou práci.;
Schváleno (Vydáno): 18.01.2021 Účinnost od: 01.02.2021
Uveřejněno v č. 12/2021 Sbírky zákonů na straně 270