Zákon  č.  155/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
VÝKON ROZHODNUTÍ. EXEKUCE. EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;
Schváleno (Vydáno): 31.03.2021 Účinnost od: 31.03.2021
Uveřejněno v č. 61/2021 Sbírky zákonů na straně 1290