Zákon  č.  286/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
VÝKON ROZHODNUTÍ. EXEKUCE. EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ.;Exekutor.;
Schváleno (Vydáno): 07.07.2021 Účinnost od: 31.07.2021
Uveřejněno v č. 126/2021 Sbírky zákonů na straně 3338

Pozn.: Ustanovení části druhé čl. III bodu 29 a bodů 75 až 79 nabývají účinnosti 1.1.2024. Ustanovení části druhé čl. III bodů 54 a 85 nabývají účinnosti 1.7.2022. Ustanovení části druhé čl. III bodu 147, pokud jde o § 125 odst. 4, a bodu 152 nabývají účinnosti 1.1.2023. Ustanovení části druhé čl. IV bodu 25 nabývá účinnosti 28.10.2021. Ustanovení části osmé čl. XI nabývá účinnosti 31.7.2021. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2022.