Sdělení  č.  332/2021 Sb.
Ministerstva průmyslu a obchodu
o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 Posuzování shody - Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány a dalších norem, které normu ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 mění nebo nahrazují
Oblasti úpravy:
Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;
Schváleno (Vydáno): 22.07.2021 Účinnost od: 08.09.2021
Uveřejněno v č. 144/2021 Sbírky zákonů na straně 3933