Vyhláška  č.  461/2021 Sb.
Ministerstva vnitra
, kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení), ve znění vyhlášky č. 362/2019 Sb.
Oblasti úpravy:
Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 02.12.2021 Účinnost od: 01.01.2022
Uveřejněno v č. 207/2021 Sbírky zákonů na straně 6279