Vyhláška  č.  94/2022 Sb.
Ministerstva dopravy
, kterou se mění vyhláška č. 327/2011 Sb., o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel
Oblasti úpravy:
Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Loď jako předmět právních vztahů.;Lodní rejstřík.;
Schváleno (Vydáno): 21.04.2022 Účinnost od: 01.05.2022
Uveřejněno v č. 48/2022 Sbírky zákonů na straně 890